Privacybeleid

CARJAVI bv (Het Swinnenbos) hecht veel waarde aan uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring geeft helder en transparant informatie over hoe CARJAVI bv met de persoonsgegevens omgaat.

Er wordt alles aan gedaan om uw privacy te waarborgen en CARJAVI bv gaat daarom zorgvuldig om met de persoonsgegevens. CARJAVI bv houdt zich steeds aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), ook gekend als GDPR (General Data Protection Regulation).

Dit betekent dat volgende richtlijnen moeten worden gevolgd:

 • Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor ze zijn verstrekt. De doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacybeleid.
 • De verwerking van uw persoonsgegevens zijn strikt beperkt tot die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Uw uitdrukkelijke toestemming is vereist voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • De passende technische en organisatorische maatregelen werden en worden genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Er geen persoonsgegevens worden doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • Ervoor gezorgd wordt dat u op de hoogte bent en erop attent wordt gemaakt van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens én dat die op een respectvolle manier zullen worden behandeld.


CARJAVI bv is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van deze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dat via de gegevens op de contactpagina.

Door gebruik te maken van de informatie en de diensten van CARJAVI bv, gaat u akkoord met ons Privacybeleid en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen.
 

Waarom worden uw persoonsgegevens verwerkt ?

CARJAVI bv verwerkt uw persoonsgegevens ten behoeve van volgende doeleinden en op welke rechtsgronden:

 • Om onze producten/diensten te leveren (uitvoering van de overeenkomst)
 • Het versturen van nieuwsbrieven, relevante informatie en uitnodigingen (gerechtvaardigd belang)
 • Het bekomen van subsidiëring en financiering door de overheid (wettelijke verplichting)
 • Verzekeringstechnische administratie bij ongevallen (gerechtvaardigd belang)
 • Vrijwilligerswerk in het kader van activiteiten en/of evenementen van de werking van CARJAVI bv (gerechtvaardigd belang)

Welke gegevens worden verwerkt?

Op basis van de hierboven vermelde doelstellingen kunnen de volgende persoonsgegevens worden gevraagd, opgeslagen, verzameld en verwerkt.

Identificatiegegevens:

 • Naam, voornaam
 • gender
 • adres
 • geboortedatum
 • nationaliteit
 • telefoonnummer / mobiel nummer
 • e-mail
 • beroep
 • rekeningnummer
 • nummerplaat wagen
 • Identiteitskaartnummer
 • bedrijfsgegevens (indien van toepassing

Minderjarigen

CARJAVI bv verwerkt alleen de noodzakelijke persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar indien zij dit noodzakelijk achten.
 

Verstrekking aan derden

Er worden nooit persoonsgegevens verstrekt aan verwerkers (andere partijen) dan degene waarmee CARJAVI bv een verwerkingsovereenkomst heeft afgesloten. In de verwerkersovereenkomst worden de nodige en afdwingbare afspraken opgenomen om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

De verstrekte gegevens zullen niet aan derden worden doorgegeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.

Tevens kunnen persoonsgegevens gedeeld worden met derden indien u hiervoor de toestemming geeft. Deze toestemming kan steeds worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de voorafgaande verwerking van die gegevens, voor de intrekking van die toestemming.
 

Privacybeleid website

Waarborgen Privacy

Het waarborgen van de privacy van bezoekers van www.hetswinnenbos.be is een belangrijke taak voor ons. Daarom beschrijven we in dit onderdeel van ons privacybeleid welke informatie we verzamelen via onze website en hoe we deze informatie gebruiken.
 

Toestemming

Door de informatie en de diensten op www.hetswinnenbos.be te gebruiken, gaat u akkoord met ons privacybeleid en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen.
 

Monitoren gedrag bezoeker

www.hetswinnenbos.be maakt gebruik van verschillende technieken om bij te houden wie de website bezoekt, hoe deze bezoeker zich op de website gedraagt en welke pagina’s worden bezocht. Dat is een gebruikelijke manier van werken voor websites omdat het informatie oplevert die bijdraagt aan de kwaliteit van de gebruikerservaring. De informatie die we, via cookies, registreren, bestaat uit onder meer IP-adressen, het type browser en de bezochte pagina’s.

Tevens monitoren we waar bezoekers de website voor het eerst bezoeken en vanaf welke pagina ze vertrekken. Deze informatie houden we anoniem bij en is niet gekoppeld aan andere persoonlijke informatie, link.
 

Gebruik van cookies

www.hetswinnenbos.be plaatst cookies bij bezoekers. Dat doen we om informatie te verzamelen over de pagina’s die gebruikers op onze website bezoeken, om bij te houden hoe vaak bezoekers terug komen en om te zien welke pagina’s het goed doen op de website. Ook houden we bij welke informatie de browser deelt.

U kunt ervoor kiezen om cookies uit te schakelen. Dat doet u door gebruik te maken van de mogelijkheden van uw browser. U vindt meer informatie over deze mogelijkheden op de website van de aanbieder van uw browser.

Het is mogelijk dat derde partijen, zoals Google, op onze website adverteren of dat wij gebruik maken van een andere dienst. Daarvoor plaatsen deze derde partijen in sommige gevallen cookies. Deze cookies zijn niet door www.hetswinnenbos.be te beïnvloeden.

Wenst u meer informatie over cookies op onze website, bekijk dan ons cookiebeleid.
 

Privacybeleid van derde partijen

Voor meer informatie over het privacybeleid van derde partijen die verbonden zijn aan deze website, kunt u terecht op de websites van deze respectievelijke partijen. www.hetswinnenbos.be kan geen invloed uitoefenen op deze cookies en de privacy policy van door derden geplaatste cookies. Deze cookies vallen buiten het bereik van het privacybeleid van www.hetswinnenbos.be.
 

Bewaartermijn

CARJAVI bv bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. CARJAVI bv verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan 5 jaar.
 

Beveiliging van de gegevens

Volgende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 • Alle personen die namens CARJAVI bv kennis kunnen nemen van uw gegevens, zijn gehouden tot geheimhouding ervan.
 • CARJAVI bv hanteert een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al deze systemen.
 • Als er aanleiding toe is zorgt de organisatie ervoor dat uw persoonsgegevens gepseudonimiseerd worden en/of dat er voor encryptie van uw gegevens wordt gezorgd.
 • Er worden back-ups van de persoonsgegevens gemaakt om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 • De genomen maatregelen worden regelmatig geëvalueerd en zo nodig bijgestuurd of verbeterd.
 • De medewerkers van CARJAVI bv zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft het recht op inzage, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die CARJAVI bv heeft ontvangen. CARJAVI bv kan vragen om u te legitimeren voordat er gehoor wordt gegeven aan voornoemd verzoek. U kan contact met ons opnemen via de contactpagina.

Het wissen van gegevens tijdens het lopende seizoen kan enkel indien dit de werking van de organisatie niet in het gedrang brengt. Indien dit het geval is, gebeurt dit onmiddellijk na het beëindigen van het seizoen.
 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan wordt er aangeraden om onmiddellijk contact op te nemen met CARJAVI bv via e-mail of per post. Voor onze contactgegevens verwijzen wij u door naar de contactpagina.

U kunt steeds een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA).

Gegevensbeschermingautoriteit:
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
BELGIE

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Wijziging privacyverklaring

CARJAVI bv kan de privacyverklaring steeds wijzigingen. De laatste wijziging gebeurde op 05 januari 2024.

Zoek & Boek

Kom je ook kamperen bij ons op de camping? Kies een luxe Glamping Tent, Camperplek, losse kampeerplaats of een plekje op onze tentenweide rond de vijver.🤩

Maak een reservering
Cookie instellingen